REGULAMIN SKLEPU BWM

 

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklepbwm.com świadczy usługi drogą elektroniczną: umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem").

Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy www.sklepbwm.com jest Murano Feniks Sp. z o.o. . Sklep www.sklepbwm.com jest prowadzony przez firmę: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo

NIP: 588-246-12-71 REGON: 386967800 KRS: 0000858484

email kontakt@muranofeniks.pl

Zamówienia, faktury, przesyłki (+48) 516 433 819 (Opłata jak za połączenie lokalne) www.sklepbwm.com

Firma wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. Adres do korespondencji: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo, www.sklepbwm.com Zakup w sklepie internetowym www.sklepbwm.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Warunki wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną

W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych: posiadania sprzętu komputerowego o wymaganych minimalnych parametrach technicznych (komputer, tablet, smartfon); dostęp do Internetu; dostęp do konta poczty elektronicznej, posiadanie czynnego adresu e-mail.

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

Jeżeli dana Usługa świadczona drogą elektroniczną wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.

Firma Murano Feniks Sp. z o.o., faktury vat zakupowe przesyła drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.sklepbwm.com z adresu kontakt@muranofeniks.pl.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

IV. Produkty

Sklep Internetowy oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).

Wszystkie Produkty sprzedawane przez Murano Feniks Sp. z o.o. są wolne od wad.

Zdjęcia produktów w niektórych przypadkach mogą różnić się rzeczywistymi wymiarami tj. długość, wysokość, głębokość, które zostały podane w opisie przedmiotów. Jednak ogólny stan wizualny przedmiotu jak i strona techniczna jest identyczny z zdjęciem oferowanego asortymentu do wentylacji mechanicznej budynków. Wynika to z wykonania własnych zdjęć przedmiotów oferowanych na stronie. Różnice w wymiarze produktu z zdjęcia poglądowego nie mają wpływu na właściwości produktów. Mają za zadanie przedstawić rzeczywisty kształt, wygląd oraz cechy oferowanych przedmiotów.

V. Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN) lub walucie właściwej dla kraju Użytkownika.

Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Upusty cenowe od cen detalicznych przyznawane są zarejestrowanym firmom zajmującym się wentylacją po uprzedniej rejestracji. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Procedura składania i realizacji zamówień

Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest akceptacja Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku usług dostarczania treści cyfrowych i odstąpienia od umowy.

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka następnie poprzez przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ. Status realizacji zamówienia można obserwować na koncie użytkownika w zakładce „Moje Konto > Historia zamówień”. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zamówienie wraz z informującą o planowanym dniu wysyłki produktu po jego wytworzeniu. Informacja o planowanym terminie wysyłki produktu jest zawarta na stronie produktu. Po realizacji na podany w zamówieniu nr telefonu i e-mail w dniu wysyłki przesłany zostanie nr listu przewozowego z danymi kontaktowymi do spedycji. W razie wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w celu sprecyzowania szczegółów. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Murano Feniks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

Firma Murano Feniks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Firma Murano Feniks Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT za zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane osobowe/firmy wraz z podaniem nr NIP (dotyczy firm)

Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów na magazynie oraz własnej realizacji produkcyjnej, minimalny czas oczekiwania wynosi 1 dni roboczych, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia płatności.

VII. Płatność

Sklep internetowy prowadzi formę sprzedaży na przedpłatę. Po wpłynięciu pieniędzy na konto niezwłocznie realizowane jest zamówienie. Po złożeniu zamówienia uprasza się o wpłatę należności na podane niżej dane do przelewu: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo nr konta PLN/EUR: 16 1090 1102 0000 0001 4691 5627 (Bank Santander)

VIII. Dostawa i odbiór

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową.

Koszty przesyłki określone są w momencie realizacji zamówienia w koszyku. Wysokość kosztów jest zależna od wielkości i wagi przesyłki.

Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko na terenie Polski i wybranych Krajów.

Minimalny czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze, jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia płatności.

Podczas odbioru przesyłki zawierającej Produkty, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Murano Feniks Sp. z o.o. faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej z konta e-mail: kontakt@muranofeniks.pl na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Klient niewyrażający zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną proszony jest o przesłanie na adres e-mail: kontakt@muranofeniks.pl lub adres korespondencyjny firmy pisma informującego o zaprzestaniu przesyłania e-faktur i chęci otrzymywania faktur w formie wyłącznie papierowej. Klienci chcący otrzymać fakturę na firmę proszeni są o wpisanie odpowiednich danych w zamówieniu. Od 01.01.2020 r nie ma możliwości zmiany faktury z prywatnych danych klienta indywidualnego na firmę ze względu na brak możliwości dopisania NIPu do paragonu fiskalnego.

X. Odstąpienie od umowy

Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając Nam stosowne oświadczenie. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie Klientów - konsumentów, którzy zakupili towar jako osoba fizyczna, a zakup nie był bezpośrednio związany z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia (zgodny z Ust. o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r) znajduje się poniżej lub można go pobrać tutaj FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

................................................. (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo kontakt@muranofeniks.pl

Ja .................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy*:

................................................................................................................

..............................................................................................................

, numer oferty/zamówienia*..................................................................................................

Data zawarcia umowy(zamówienia)..................................................

Data odbioru przesyłki ..................................................

Imię i nazwisko/firma ......................................................

Adres ....................................................................

Data ...............................................................

Uwagi: ................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

W sytuacji, gdy do chwili skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia, sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Adres magazynu, na który należy zwrócić towar to Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Wejherowska 12, 84-217 Łebno tel: 505910219. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta mailowego potwierdzenia odczytu faktury korygującej.

XI. Reklamacje i gwarancje

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

Adres do obsługi reklamacji: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo, kontakt@muranofeniks.pl, (+48) 505 910 219

Sklep Internetowy prowadzi obsługę klienta pod numerem telefonu +48 516 433 819 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: kontakt@muranofeniks.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom biura obsługi klienta.

W przypadku wystąpienia usterek Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia. Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne. W ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. Sklep Internetowy nie udziela na sprzedawane produkty gwarancji wykraczającej poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Murano Feniks Sp. z o.o., zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Murano Feniks Sp. z o.o. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Murano Feniks Sp. z o.o. . Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy. Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2020 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Murano Feniks Sp. zo.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 227/30 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.bwmfiltry.pl Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: wiesław-mejer@outlook.com adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych: Murano Feniks Sp. z o.o. .

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Sklepie www.sklepbwm.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.sklepbwm.com?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.sklepbwm.com, w tym dokonywania transakcji i płatności ; zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; obsługi reklamacji na www.sklepbwm.com w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz na e-mail kontakt@muranofeniks.pl kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.sklepbwm.com;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.sklepbwm.com oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres e-mail, hasło (w przypadku konta zwykłego) lub adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.sklepbwm.com.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec firmy Murano Feniks Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. . W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.bwmfiltry.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników www.bwmfiltry.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez www.sklepbwm.com polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego www.sklepbwm.com Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi usługę maksymalnie przyjazną. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy podejmować decyzje z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „to my jesteśmy dla Klienta, nie Klient dla nas”. Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo NIP PL 588-246-12-71 Regon 386967800 Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform.

Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.


wizytówka